Nyheder fra Stouby Fællesvarme
Referat fra info-2 møde i Stouby Multihus ( 01.11.2023 )

Fællesvarme til Stouby og Sanatorievej. Fjernvarme
Dato:
28. september 2023
Mødested:
Stouby Multihus
Referent:
Eva Lange Rasmussen, NIRAS
Mødedato:
28.09.2023
Bilag:
 • Invitation til borgermøde
 • Powerpoints fra indlægsholdere
 • Ikke-bindende tilmelding
Næste møde:
Enter next meeting
Mødedeltagere: 
Borgere i Stouby, ca. 100 fremmødte
Indlæg:
 • Hedensted Kommune
 • NIRAS
 • Estate Ejendomsmægler
 • NRGi
Korrigering til referatet.
Stouby Fællesvarme har ændret beregningen af den Faste Afgift (FA) så den går fra en BBR kvm baseret udregning til at alle betaler et fast beløb.
Vi skal pga korrigeringen opnå 235 Ikke Bindende Aftaler. (Fast Afgift er 12.500,- kr pr. private bolig)
Det oprindelige referat er rettet i teksten så antal Ikke Bindende Aftaler passer med de nye beregninger.

1 Baggrund
Stouby Fællesvarme er i gang med at få alle interesserede borgere skrevet op til fjernvarme med henblik på at opnå en tilslutning på minimum 235, hvilket er det antal, der skal til, for at økonomien i projektet kan hænge sammen. De 235 tilslutninger er ikke bindende aftaler, men blot en interessetilkendegivelse på, at man er interesseret i fjernvarme. Den bindende tilmelding kommer først senere i projektet.
Når/hvis de 235 opnås kan projektet fortsætte, og der vil blive udarbejdet et projektforslag til kommunens godkendelse. Borgermødet den 29. september skal belyse fordele, konsekvenser, status, og fremtiden ved en fælles lokal varmeforsyning.Se screeningsresultat, øvrige referater og fremlæggelser på stoubyvarme.dk.

Kort velkomst af Bjørn Henning Faxholm, Varmegruppen (VG) 
Ingen referat.

Kontakt Varmegruppen: Formand Bjørn Henning Faxholm, info@stoubyvarme.dk, tlf. 2872 3199

Indlæg fra Hedensted Kommune – se powerpoint på stoubyvarme.dk

Anders Reuss, Hedensted Kommune indledte sin præsentation med spørgsmålet: hvordan skal vi holde varmen, når vi ikke længere kan få gas efter år 2035?
 
Den politiske aftale om udfasning af de fossile brændsler er baseret på et stort bredt flertal i folketinget, og vi i Hedensted Kommune har taget opgaven på os. Gassen forbliver ikke en opvarmningsform i vores huse i nær fremtid, så vi må finde andre og grønnere løsninger. Når vi ser på, hvad der sker rundt omkring os, så er fjernvarmen en rigtig god løsning, der er på vej i mange sammenlignede landsbyer som Stouby.

Men hvorfor skal vi skifte opvarmningskilde?
Fordi det er bedst for jer – alt taget i betragtning. Projektet kommer til at koste mange penge, men det er kommunen, som står som kautionist for projektet, hvis I vil det – til forskel fra investering i individuelle opvarmningsformer – det har kommunen ikke noget med at gøre. Stouby er udlagt til fjernvarme, og kommunen har fået en ekstra bevilling fra staten til at dække opstartsomkostninger til dette her projekt. Det vil sige, projektet belaster ikke Hedensted kommunes borgere.

Det er fakta, at der bliver færre og færre på naturgasnettet og for dem, der forbliver på gassen, bliver det dyrere. Der er varslet op til 30% stigning, fordi udgifterne til gas-distribution skal dækkes, uanset hvor mange der er på. Når I laver jeres sammenligningsberegninger, bør I derfor ikke tage udgangspunkt i nu’et, men kigge fremad. Tilbuddet om fjernvarme er her nu – og jeg tror ikke på, at der bliver de samme muligheder for kollektiv opvarmning, hvis vi venter til 2035.

Det er allerede stiftet et kollektivt A.m.b.a. selskab i Stouby – og der ligger beregninger til grund for et fjernvarmeprojekt, udarbejdet af NIRAS.  Projektet skal være selskabsøkonomisk forsvarligt ellers godkender kommunen ikke projektet. For forbrugerne må opvarmningen heller ikke være væsentlig dyrere end alternativet. Det skal gå nogenlunde op med, hvad I betaler i dag. Dog bør man som forbruger også indkalkulere bekvemmelighed, komfort, sikkerhed for varme og fremtidsperspektiver, når man træffer sit valg.  Beregningerne er baseret på BBR-oplysninger. I har selv ansvar for at tallene er rigtige.

Min opfattelse er, at det er nu eller aldrig – hvis vi venter meget længere, så risikerer vi, at gasfyret går i stykker, og der alligevel skal findes andre opvarmningsformer. Overvej samtidig fornuften i at investere i en varmepumpe – jo flere der går den vej, jo sværere bliver det at finde en fælles vej for en kollektiv varmeforsyning.
Jeg tror på, at den bedste løsning er, at det er en varmemester, der sørger for den bedste og billigste varme til jer. En varme der altid vil være der.


Spørgsmål fra salen 
Spg. 1 Når Stouby er udlagt til fjernvarme, er det så ikke muligt at få tilskud til varmepumpe?
Svar 1a
Juelsminde, Stouby, Lindved og Glud i lokalområdet er udlagt til fjernvarme. Derfor er det ikke muligt at få tilskud til en individuel varmepumpe.

Spg. 2 Bliver det ikke dyrere af have fjernvarme over en 30 år periode?
Svar 2a
Spørgsmålet besvares ved NIRAS’ fremlæggelse.

Spg. 3 Hvad sker der, hvis skolen som storforbruger til fjernvarmen bliver nedlagt?
Svar 3a
Når man tilslutter sig fjernvarmen, forpligter man sig til at være med for en årrække og skal betale til fællesskabet i den periode. Men det er korrekt, at det kan få økonomiske konsekvenser for øvrige forbrugere, hvis en storforbruger går ud af fællesskabet.

Regler vedr. ophør og fritagelse for at aftage fjernvarme  skal være vedtægtsbestemt. Dette gælder også for almindelige forbrugere.

Spg. 4 Vi har ikke på Sanatorievej været orienteret om muligheden for fjernvarme. Hvorfor?
Svar 4a
Det er en beklagelig fejl, hvis det er tilfældet. Her skal der rettes henvendelse til Stouby Fællesvarme. Vi i
kommunen vil naturligvis også følge op på dette.  

Spg. 5 Hvad med os i Hyrup?
Svar 5a
Varmegruppen:
Desværre kan vi på nuværende tidspunkt ikke tilbyde fjernvarme her. Det er ikke rentabelt at føre en ledning dertil. Transmissionsledningen hertil vil koste omkring 10 mio. – det alene vil gøre, at projektet ikke kan godkendes. Men det er muligt, at der kan findes en anden form for ”fællesvarme” her.
 
Kontakt Hedensted Kommune: Anders Reuss, anders.reuss@hedensted.dk, tlf. 79755625

Indlæg fra NIRAS – se Powerpoint af Niras præsentation på stoubyverme.dk

Nedenstående tekst er supplerende information fremlagt af Michael Lassen Schmidt, NIRAS ved gennemgang af powerpoint. 

Slide 2.1
Når vi ser på hvilken opvarmningsform, der er bedst for jer – ser vi på muligheden for fjernvarme og udarbejder beregninger herfor som sammenlignes med Termonet (fælles jordvarmeanlæg) og individuelle varmepumper. Beregninger viser, at fjernvarme vil være den bedste løsning for jer med udgangspunkt i en høj tilslutningsrate fra borgere med naturgas, oliefyr og fast brændsel. Vi regner med at opnå den angivende tilslutningsrate inden for 1 år. 

Som svar på tidligere spørgsmål vedr. afskrivning – så er beregningen for fjernvarme baseret på en afskrivningsperiode på 20 år på produktionsanlægget og 30 år på ledningsnettet. 16 år levetiden på en varmepumpe. Der udføres følsomhedsanalyser, inden vi sørger kommune kreditlån – for at have de sidste nyeste tal.

Slide 2.3
Fjernvarme skal udføres iht. varmeforsyningsloven, hvilket betyder at økonomien i projektet skal hvile i sig selv -  det må hverken give overskud eller underskud. Forbrugerne får derfor enten penge tilbage, hvis fjernvarmeselskabet har opkrævet for meget ift. deres udgifter. Omvendt skal forbrugerne betale mere, hvis økonomien i selskabet ikke balancerer.

Slide 4
Den variable varmepris vil variere – alt afhængig af udetemperatur, behovet for varme og det individuelle forbrug. Det faste bidrag er beregnet til 12.500,- kr pr. private bolig.
I skal ikke betale noget, før I selv modtager varme – bortset fra 20.000 kr. i tilslutningsbidrag.
Dette må anses for en meget billig løsning. 
Bemærk at Slide 4 tal afviger fra det efterfølgende vedtaget fast bidrag

Slide 4.1-4.2 
Den årlige varmepris er beregnet til 19.251 kr. for et standardhus på 130 m2 og med et forbrug af 18 MW om året, hvilket svarer til en gennemsnitsvarmepris for en tilsvarende bolig på landsbasis. Der er pt. ikke flere penge i varmepuljen, derfor bør man ikke regne med at kunne få tilskud. Det er dog muligt, at der kommer andre tilskudsmuligheder på et senere tidspunkt. Beregn dit forbrug på Beregner

Slide 5
Placering for værket er ikke valgt endnu, men værket vil blive placeret således ingen bliver genereret af det. Når først man har etableret et fjernvarmenet – så er man fri til at bruge den billigste, mest effektive og det politisk korrekte brændsel, som er bedst for lokalområdet. Ledningsnettet er der som basis for transport af varmen uanset energikilde.

Slide 5.2
Samlet investering på anlægget i Stouby er beregnet til 51 mio., hvilket svarer til en investering på 125.000 kr. pr. husstand. Det vurderes ikke nødvendigt med en pumpestation.

Slide 5.3
Der er dialog med det lokale eksisterende fjernvarmeværk om at overtage og administrere driften af Stouby varmeværk. Dette betyder ingen ansatte ved Stouby Varme.

Spørgsmål fra salen
 
Spg. 1 Med den nævnte tilslutningsprocent, hvor stort bliver udgiften så? 
Svar 1a
Anlægget vurderes til 51 mio. kr., hvilket svaret 125.000 kr. pr. husstand, hvis alle er med.

Spg. 2 Kan det betale sig i at investere i en varmepumpe?
Svar 2a
Du må tænke på, at du har glæde af den nemme varme, mens du bor der – men også når/hvis du skal sælge mit hus.
    
Spg. 3 Hvad er gennemsnitslevetiden på rør?
Svar 3a
Afskrivningsreglen siger 30 år – men rør i dag er præ-isolerede og vurderes til at kunne holde i op til 50 år.

Spg. 4 Hvad er holdbarheden på varmepumpen?
Svar 4a
En individuel varmepumpe holder 16 år i gennemsnit, men sandsynligvis også længere tid.

Spg. 5 Hvad hvis man har en lang stikledning – på 40 m. Hvad skal man så betale?
Svar 5a
Varmegruppen: Du skal ikke betale mere for lang stikledning.

Spg. 6 Hvor mange tilmeldinger har projektet opnået indtil nu?
Svar 6a
Varmegruppen: 179 forhåndstilmeldinger (pr. 01.11.2023)

Spg. 7 Sker der ikke noget i projektet, før vi kommer op på de 190 tilslutninger?
Svar 7a
Vi skal tæt på 190 (læs:235), inden vi går i gang med projektering og udførelse af projektet. Men vi kan godt gå i gang med projektforslaget, hvis Varmegruppen beslutter det.

Spg. 8 Hvor lang er tidshorisonten for hele projektet?
Svar 8a
Opbygning af ledningsnet vil være vare ca. 1 ½ år, hele projektperioden inkl. opbygning af anlægget vil vare 3-4 år.  

Spg. 9 Hvad vil der ske, hvis jeg tilmelder mig nu og mit gasfyr går i stykker, inden fjernvarmen kommer?
Svar 9a
Varmegruppen arbejder på en løsning, således der kan tilbydes anden form for opvarmning, inden fjernvarmen kommer, hvis det er tilfældet noget går i stykker.

Spg. 10 Hvor længe sig jeg betale 12.500 kr. i fast afgift? 
Det er dyrt. Vi har naturgas i dag og betaler kun samlet 14.000 kr. i årligt gasforbrug + piller.  
Svar 10
Så længe du har fjernvarme, skal du betale fast afgift, da det er med til at betale de faste omkostninger for værket inkl. kommunekreditlånet. Du skal sammenligne det med investering i anden alternative opvarmningsform. Alternativt en varmepumpe, der kun holder 15 år – og husk på, at senest om 12 år skal alle gasforbrugere skifte opvarmningsform.
Såfremt man i Varmegruppen havde valgt en højere tilslutningspris, så ville den faste afgift blive lavere.
Jo højere pris upfront, jo lavere fast afgift.  

Men ud fra de beregninger vi har lavet, så viser det sig, at varmepumpen er en lidt dyrere løsning end fjernvarme. Fjernvarme er billigere, ellers vil vi ikke forslå fjernvarme – og slet ikke gå videre med at udarbejde et projektforslag.

Spg 11 Kan man fastholde at beholde sit pillefyr?
Svar 11a
Ja og så vil den variable varmepris, der er baseret på det faktiske forbrug naturligvis bliver lavere.     

Spg. 12 Kan vi være sikre på, at der leveres gas fremover?
Svar 12a
Såfremt der er meget få forbrugere tilbage på gasnettet, så bliver det rigtigt dyrt for de resterende gasforbrugere. Men godt spørgsmål for, hvor længe der leveres gas til brug for opvarmning til hussande, vides ikke.
En vurdering er dog, at er der kun 10-20 på nettet, så kunne man forstille sig, at gasselskabet vil frikøbe de resterende forbrugere. Det vil ikke kunne svare sig at blive ved med at levere gas.

Varmegruppen:
Der er en udløbsdato for, hvor længe vi kan vente med en tilbagemelding fra borgerne i Stouby. Projektet har trukket i langdrag først med &Green projektet og nu med de nye beregninger. Varmegruppen ønsker en tilbagemelding fra borgerne snarest, om man tilslutter sig dette projekt eller ej.  

Spg. 13 Er kælder medregnet som opvarmningsareal?
Svar 13a
Nej så længe en kælder ikke betragtes som beboelse, skal den ikke regnes med.

Spg. 14 Hvor kan man se beregningsgrundlaget for henholdsvis varmepumpe og fjernvarme?  
Svar 14a
Der ligger en screening for projektet på Stouby Fællesvarmes hjemmeside. Her kan man se beregningerne[ELR(1] .

Spg. 15 Hvad med tilskud fra fjernvarmepuljen?
Svar 15a
Som sagt, så lad være med at regne med at kunne opnå dette tilskud. Der er for få midler i puljen, og alt for mange, der søger tilskuddet.

Spg. 16 Dækker tilslutningsafgiften på de 20.000 kr. også rydning af eksisterende gasfyringsanlæg? Svar 16a
Ja det dækker fjernelse af anlæg og opsætning af fjernvarmeunit[ELR(2] . Der er siden afholdelse af mødet udarbejdet en ny beregningsformel. Venligst vær opmærksom på det. Se stoubyvarme.dk

Spg. 17 vedr. fast bidrag. Det blev stillet flere spørgsmål vedr. beregningen af den faste afgift. Den beregningsmodel, der blev brugt på til udregning af den faste afgift under borgermødet var baseret på husets m2. Der er sidenhen blevet udviklet en ny beregningsmodel, der tilbyder et fast bidrag på fjernvarme uanset husstørrelse. Se stoubyvarme.dk

Varmegruppen:
Vi står gerne til hjælp for at lave individuelle varmeberegninger bagefter. Vi afholder desuden ”åbent hus” aftener i cafeen, hvor man kan få hjælp.

Varmegruppen/Hedensted Kommune: Vi hører gerne jeres argumenter for at fravælge fjernvarme. Hvad er I i tvivl om – hvilke oplysninger mangler I til at kunne tage en beslutning?

Spg. 18 Jeg kan forstå, vi er langt med tilslutninger? Men hvis man tilmeldte sig i alle første omgang under &Green projektet, bliver man så nødt til at tilslutte sig igen?  
Varmegruppen: Ja vi har 157 (179 pr. 01.11.2023) tilslutninger pt., men det er ikke nok. Vi skal op på ca. 200 tilslutninger, for at vi går videre. Det er ikke en bindende tilmeldinger – men en tilkendegivelse på, at vi kan gå videre med projektet. I er ikke bundet af tilbagemeldingen.
Og ja man skal tilslutte sig igen, selvom man støttede op om &Green projektet, da det er en nye beregninger og et nyt udgangspunkt. Vi vil sørge for, at dette meldes ud tydeligt til alle. Kan vi gøre mere for at informere jer?
Varmegruppen meddeler, at mødereferatet husstandsomdeles. Majbrit Larsen tilbød at hjælpe med at dele materiale ud, så der ikke er udgifter til porto.

Spg. 19 Hvad med Humleparken? Er ejeren informeret om tilbud om fjernvarme?
Svar 19a: Varmegruppen: Vi er i kontakt med Humleparkens ejer, som støtter op om projektet. Vi er i kontakt med alle ejere af boligkomplekser og boligforeninger.

Varmegruppen: Hvad er det der mangler for, at vi kan få de sidste 40 pers. med???

VG gentager: Nødvendigt med gentilmelding siden &Green projektet
Det er Ikke billigere med egen varmepumpe frem for være en del af fællesskabet
Er man i tvivl om sin tilmelding, kan man godt tilmelde sig igen. Man vil kun blive registreret en gang.
Se også info på vores hjemmeside stoubyvarme.dk

Kontakt: Michael Lassen Schmidt, tlf. 60261852, mls@niras.dk


Indlæg fra Estate mæglerne – se powerpoint på hjemmeside stoubyvarme.dk
Supplerende information fra Kasper Lundsgaard ved gennemgang af powerpoint.

Hvad spørger bankerne ind til, når der skal sælges/købes hus. 
Hvad er husets Energimærkning?

Fjernvarme et plus = minimal vedligehold, minimale udgifter

Såfremt der er ikke er fjernvarme – spørges der ind til planløsning for fjernvarme
Naturgas holder man sig fra – det er usikkert, kan være dyrt og Putin styret

Elprisen til varmepumpe kan også stige … det har vi lige set.

Ingen spørger ind, hvad fjernvarme er baseret på, men fjernvarme er stabilt – og med fjernvarme bliver jeres hus mere attraktivt.

Ingen spg. 

Kontakt: Kasper Lundsgaard, Estate Horsens, tlf. 54343710, KL7@estate.dk


Indlæg fra NRGi – se også powerpoint hjemmeside
Østjydsk Andelsejet Energiselskab.
NRGi er kommet med forslag til Hedensted Kommune om opførelse af 2 vindmøller og 66 hektar solceller i Hedensted. Dette projekt kunne med fordel sammentænkes med fjernvarme, hvilket vil betyde, at der muligvis vil kunne leveres el til en billigere pris. Vind blæser om natten og om dagen, og der vil blive indkøbt strøm herfra, når strømprisen er lavest. Tidshorisont for opførelse af projektet er på 2-2 1/2 år.

Den foreløbige placering af energiparken er 2 ½ km til Vejlevej og kirken. Der vil være en høringsperiode for projektet om placering af anlægget – og mulighed for værditabserstatning, såfremt der er et hus, der er generet af energiparken. 

Dette er et nyt og selvstændigt projekt, der ikke er afhængigt af Fjernvarmeprojektet. NIRAS er i dialog med NRGi, for afklaring på hvilke muligheder og fordele det kan have for fjernvarmeprojektet. For eksempel kan det have indflydelse på placeret af fjernvarmeværket, der med fordel kan placeres i nærheden af energiparken.

Spørgsmål fra salen
Spg. 1 Er det planen energiparken skal placeres, der hvor det er angivet?   
Svar 1a
Det er noget med lovgivning at gøre, hvor anlægget kan ligge og afstandsbegrænsninger til eksisterende bebyggelse. NRGi har opført et tilsvarende projekt på Norddjursland, hvor vi kan tilbyde en lav fastprisaftale på el.
Varmegruppen: De to projekter har ikke noget med hinanden at gøre.
Kommunen:
de to projekter kan køre helt uafhængigt af hinanden.
 
Spg. 2 Kunne man overveje at tilkoble solvarme til fjernvarme?
Svar 2a
Kommunen: Fjernvarmeprojektet er baseret på den bedst rentable varmekilde på nuværende tidspunkt. Men man kan senere tilkoble forskellige andre varmekilder på, hvis der bedre økonomi i det. Solvarme i kombination med fjernvarme er generelt en dyr anlægsinvestering, og det kan være svært at få fornuftigt økonomi i projektet.

Spg. 3 Beliggenhed af energiparken – hvorfor er det ikke tættere på Stouby
Svar 3a
Der er masser af krav til beliggenhed af energiparker pga. afstandskrav. Dette beregnes ud fra 4 gange vindmøllens totalhøjde til nærmeste hus. Der er valgt vindmøller med en højde på 150 m - dvs. der skal være min. 600 meter ud til nærmeste husstand.

Kontakt: Jeppe Slot Wöhlk, Projektleder NRGi Renewables A/S, tl.f 5050 1767, jesw@nrgi.dk


Afslutning Varmegruppen:
Tak for fremmøde – vi gentager: I har denne her chance for fjernvarme nu – ellers bliver projektet ikke noget. Deadline for endelig aflevering af interessetilkendegivelse meldes ud i næste uge. Venligst tal med jeres naboer. Vi assisterer her i aften med spørgsmål og beregninger - og senere i cafeen. Datoer herfor meldes også ud i næste uge.

Kontakt Varmegruppen: Bjørn Henning Faxholm, Tlf: 2872 3199, Mail: info@stoubyvarme.dk

Bemærk:
Korrigering til referatet.Stouby Fællesvarme har ændret beregningen af den Faste Afgift (FA) så den går fra en BBR kvm baseret udregning til at alle betaler et fast beløb.
Vi skal pga korrigeringen opnå 235 Ikke Bindende Aftaler. (Fast Afgift er 12.500,- kr pr. private bolig)
Det oprindelige referat er rettet i teksten så antal Ikke Bindende Aftaler passer med de nye beregninger.

--0--

Husstand omdelt brev til alle i forsyningsområdet ( 17.10.2023 )

Hej - fra Stouby Fællesvarme.
Nu nærmer tiden sig for hvor der skal tages en beslutning om Stouby Fællesvarme skal tage næste trin i retning af etablering af et fællesvarme-projekt i Stouby.
Bestyrelsen er godt i gang med at få registreret Ikke Bindende Aftaler fra alle interesserede i Stouby og det er disse aftaler der danner grundlag for et endeligt projekt forslag om fællesvarme i Stouby.
 
Jo flere Ikke Bindende Aftaler vi får, jo billigere varmeudgifter får forbrugerne fordi vi er flere om at betale de faste anlægsudgifter.

Derfor er de Ikke Bindende Aftaler meget vigtige og det er en af bestyrelsens hovedopgaver lige nu..
at nå ud til alle og fortælle om projektet og borgernes økonomi.

Og med netop økonomien er der sket en stor omlægning der har betydning for hvor meget du skal betale i fastafgift til Stouby Fællesvarme.
 
Vi er gået fra en BBR-bolig m2 afregning til et fast beløb pr. husstand. Det vil sige at alle betaler det samme beløb i Fast Afgift uanset husstørrelse.
Beløbet for Fast Afgift er fastsat til 12.500. -kr. pr. bolig og svare til de faste årlige udgifter du vil have i din husstand hvis du investerer i en varmepumpe, som afløser for dit olie- eller gasfyr. 

Økonomi ved varmelevering fra Stouby Fællesvarme.:
ALLE skal, en gang for alle, betale 20.000,- kr. i tilslutnings bidrag for at få varme fra Stouby Fællesvarme.

Derudover skal du pr. år betale Fast Afgift, Målerleje og for dit individuelle varmeforbrug.

Fast afgift udgør 12.500,- kr. / årligt
Målerafgift udgør 625,- kr. / årligt.
Forbruget på varme svarende til 1687 m3 gas koster 6.126,- kr. ( 1687 m3 gas er standard i sådanne beregninger )

I alt udgift til Stouby Fællesvarme med dette forbrug, 19.251,- kr. / årligt.
Med i denne pris er service, reparationer og udskiftning af den varme unit som sættes op i dit hjem som erstatning for dit olie- eller gasfyr.

Stouby Fællesvarme ER et alternativ som fremtidens varmekilde og endda et økonomisk meget fornuftigt bud.
Det er vigtigt alle tager stilling til Stouby Fællesvarme og forhåbentlig tilmelde sig den Ikke Bindende Aftale så vi får det billigst mulige projekforslag.
Du binder dig ikke til noget ved at tilmelde dig den Ikke Bindende Aftale. Det kun er projek forslaget der udarbejdes ud fra disse tilmeldinger.

Håber dette giver dig lyst til at være med.
Hvis du mangler viden eller hjælp til tilmeldingen så ring endelig til Søren fra Stouby Fællesvarmes bestyrelse på mobil 3114 7595 eller skriv på info@stoubyvarme.dk med spørgsmål.
 
Du kan følge dette link Stouby Fællesvarme Aftale for at tilmelde dig den Ikke Bindende Aftale.

Vi glæder os til at høre fra dig...

Med venlig hilsen, Bestyrelsen for Stouby Fællesvarme


Ændring i Fast Bidrag for Stouby Fællesvarme (fra d. 02.10.2023)

*** BREAKING NEWS ***
Bestyrelsen i Stouby Fællesvarme har i forbindelse med Info-2 evalueret på de tilbagemeldinger der var fra mødet.
Bestyrelsen har valgt at ændre den faste afgift som tidligere blev opgjort pr m2 til en fast pris pr husstand.
Det vil sige at vi går fra en m2 bestemt beregning til at alle betaler ET fast beløb.

Beløbet pr husstand vil blive på 12.500,- for alle..!!!

Ændringen er begrundet i at vi går efter et mere solidt økonomisk grundlag.

Prisen er opgjort efter at 235 husstande tilslutter sig ud af et grundlag på 386 husstande i Stouby.
Et regneeksempel er at et standard hus på 130 m2 skal efter den nye beregning med et forbrug på 1687 m3 gas skal betale 12.500,- kr i fast afgift plus et forbrug på 6.126,- kr.

Andre eksempler på ændringen i fast afgift:

130 m2 ændres fra 15.364 kr til 12.500 kr pr år plus forbrug.
150 m2 ændres fra 17.728 kr til 12.500 kr pr år plus forbrug.
170 m2 ændres fra 20.092 kr til 12.500 kr pr år plus forbrug.
200 m2 ændres fra 22.456 kr til 12.500 kr pr år plus forbrug.

Bestyrelsen håber I vil tage godt imod dette tiltag for at skabe et lang mere solidt fundament for
Stouby Fællesvarme.

Ændring i Fast Bidrag for Stouby Fællesvarme (fra d. 02.10.2023)

*** BREAKING NEWS ***
Bestyrelsen i Stouby Fællesvarme har i forbindelse med Info-2 evalueret på de tilbagemeldinger der var fra mødet.
Bestyrelsen har valgt at ændre den faste afgift som tidligere blev opgjort pr m2 til en fast pris pr husstand.
Det vil sige at vi går fra en m2 bestemt beregning til at alle betaler ET fast beløb.

Beløbet pr husstand vil blive på 12.500,- for alle..!!!

Ændringen er begrundet i at vi går efter et mere solidt økonomisk grundlag.

Prisen er opgjort efter at 235 husstande tilslutter sig ud af et grundlag på 386 husstande i Stouby.
Et regneeksempel er at et standard hus på 130 m2 skal efter den nye beregning med et forbrug på 1687 m3 gas skal betale 12.500,- kr i fast afgift plus et forbrug på 6.126,- kr.

Andre eksempler på ændringen i fast afgift:

130 m2 ændres fra 15.364 kr til 12.500 kr pr år plus forbrug.
150 m2 ændres fra 17.728 kr til 12.500 kr pr år plus forbrug.
170 m2 ændres fra 20.092 kr til 12.500 kr pr år plus forbrug.
200 m2 ændres fra 22.456 kr til 12.500 kr pr år plus forbrug.

Bestyrelsen håber I vil tage godt imod dette tiltag for at skabe et lang mere solidt fundament for
Stouby Fællesvarme.

Tilmelding til Ikke Bindende Aftale (fra d. 21.06.2023)

Tid til at blive tilmeldt den Ikke Bindende Aftale. Aftalen går ud på at finde ud af om der er nok Stoubyhusstande der ønsker Fællesvarme. Når vi er færdige med at indsamle disse aftaler vil vi i samarbejde med Niras vurdere om de økonomiske beregninger holder vand. Derfor er det vigtigt at du, hvis du mener at Fællesvarme er noget for dig, udfylder den Ikke Bindende Aftale- formular som der linkes til flere steder på denne side. Du kan stadigvæk prøve Online Beregneren for at se om netop din varmeøkonomi bliver forbedret. 
Tryk gerne på linket herunder og tilmeld dig Ikke Bindende Aftale
Ældre nyheder.
Borgermøde med Hedensted Kommune og Rådgivende ingeniørfirma Niras. 
Fremlæggelse af screening. (nyhed d. 07.06.2023)
Onsdag den 7. juni 2023 blev der afholdt borgermøde i multihuset med fremlæggelse af screeningsresultatet bestilt af Stouby Fællesvarme. Anders Reuss fra Hedensted kommune og Michael Lassen Schmidt fra ingeniørfirma Niras fremlagde status på Fællesvarme i Stouby. Begge præsentationer kan ses på de 2 link herunder.
Konklusionen på borgermødet er at der kommer Fællesvarme i form af fjernvarme til Stouby hvis der er opbakning fra borgerne. Dvs. at omkring 200 borgere skal tilkendegive en IKKE bindende interesse for Stouby Fællesvarme og det er den proces vi nu er nået til. 
Bestyrelsen for Stouby Fællesvarme samarbejder med Hedensted kommune og Niras ihærdigt på at nå ud til alle borgerne inden for den aftalte leveringszone af fjernvarme. Det vil ske ved forskellige tiltag såsom her på hjemmeside, Facebook, cafemøder i Multihuset og forhåbentlig andre givtige informationsformer. Følg med her på siden og snak gerne med din nabo om at vi nu er igang..!!!
Fremlæggelse af screeningsresultat  (nyhed d. 30.05.2023)

Bestyrelsen for Stouby Fællesvarme har idag den 30. maj 2023 haft møde med Rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS, vedr. screening af Stouby.
Screeningen viste et positivt resultat i forhold til et fællesvarmeprojekt. Vi glæder os til at præsenterer det for jer, i en mere detaljeret version og indbyder derfor til infomøde i Multihuset, onsdag den 7/6 kl. 19:00.
Vi beklager det korte varsel, men pga. sommerferie mm. vurderede vi at det er bedst at sætte i værk med det samme. Efter mødet, vil præsentationen være at finde på vores hjemmeside http://stoubyvarme.dk

Peter Skov i Multihuset har sagt ja til at lave fællesspisning, for dem der har lyst, fra kl. 17:30. Menuen er lasagne og det koster 60,- pr. kuvert. 
Det kræver tilmelding til Peter Skov på tlf. 40 55 04 12 eller peter@skovsmad.dk  (ved mail husk at angive hvor mange kuverter)
Vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen for Stouby Fællesvarme


Bestyrelsesmøde med Rådgivende ingeniørfirma Nirás (nyhed d. 05.04.2023)

Bestyrelsen har den 29.03.2023 indgået aftale med Nirás - Rådgivende ingeniører, om ny screening af Stoubyområdet, for at afdække om der er grundlag for at etablere en form for fællesvarme. Nirás forventer at påbegynde arbejdet umiddelbart efter påske, og vi forventer, at vi kan melde resultatet ud på et borgermøde omkring 1. juni. Nærmere information om dette, når vi har et præcist tidspunkt. Herefter vil der i
tilfælde af, at en varmeløsning er rentabel, indsamles tilkendegivelser (IKKE bindende) for at afdække, om der er opbakning til projektet,
hvorefter der vil blive udarbejdet et projektforslag, som vi kan sende til godkendelse hos Hedensted Kommune.

Vi i bestyrelsen er virkelig glade for aftalen med Nirás og ser frem til et godt samarbejde med en af de førende skandinaviske rådgivningsfirmaer på dette område.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Stouby Fællesvarme

Referat fra infomøde Stouby Fællesvarme (nyhed 08.12.2022)

 • Formanden redegør for bestyrelsens beslutning om ophør af samarbejdet med & Green Project. 
 • Velkomst og redegørelse fra formand, Bjørn Faxholm.
Vi har valgt at opsige samarbejdet med GP, og jeg vil gerne give en beskrivelse af, hvorfor vi har truffet det valg. 
Efter stiftende generalforsamling den 8. juni holdt vi som alle andre sommerferie og vi mødtes nogle gange for at komme i gang med
bestyrelsens arbejde. 
I september blev jeg indkaldt til et formandsmøde for fjernvarme amba´erne i Hedensted kommune. På det møde blev jeg gjort opmærksom på, at der kunne være nogle uhensigtsmæssige ting i GP´s koncept, specielt med hensyn til udbudsregler. 
Det faldt sammen med at vi i bestyrelsen begyndte at sætte spørgsmålstegn ved forskellige dele af projektet som eksempelvis projektbeskrivelse, kvalitetssikring, garantier og så videre. 
Det er ikke lykkedes os at få en detaljebeskrivelse af projektet fra GP, som kunne give mulighed for at få vurderet projektet af uvildige fagfolk. 
Det er heller ikke lykkedes at få en beskrivelse af materialevalg, garantier for den håndværksmæssige udførelse, dokumentation for kvalitetskontrol af det udførte arbejde, garantier for rørledning og anlæg med videre. 

De følgende spørgsmål blev stillet til GP i oktober, og de blev bedt om at besvare spørgsmålene med dokumentation for svaret. 
Vi fik svar, der mest var en sludder for en sladder og ingen dokumentation. 
 • Vi savner i den grad information i al almindelighed fra jer. 
 • Vi har endnu ikke set et projektudkast, hvornår får vi et sådan at se?
 • Vi aner intet om beliggenhed af varmepumpen? Hvem forhandles der med?
 • Vi er blevet gjort bekendte med at Verner Rosendal ejer Pipelink Aps og Nordfoam Aps. Er det meningen at disse to selskaber skal levere hardware til vores byggeri?
 • Hvordan sikrer vi os at vi får de bedste markedspriser på rør, units, varmepumpe osv.? 
 • Hvordan sikres at gældende udbudsregler og love overholdes? 
 • Vi savner en kvalitetsbeskrivelse for hele projektet, herunder begrundelse for materialevalg samt hvordan der gennemføres kvalitetskontrol og -sikring gennem hele projektet på materialer såvel som arbejdsopgaver. 
 • Hvad har vi af garantier på rør, svejsninger, arbejde, units, varmepumpe etc.? 
 • Vi vil gerne se screeningen af vores område, herunder beregninger for Gammelby, Hyrup og de oprindelige beregninger på Hotellet og lejlighedsblokken i bunden af Sanatorievej. 
 • Vi vil gerne se beregningerne på at en luft til vand pumpe er den bedste løsning for netop vores område? Er der eksempelvis beregnet på Termonet, solfanger etc.?

Vi er en bestyrelse sammensat af frivillige, som ikke har noget kendskab til fjernvarme, men som gerne vil lægge noget arbejde for at få fjernvarme til byen. 
Vi kan kun stille de spørgsmål til projektet, som vi kan komme i tanke om. Fagfolk ville med stor sandsynlighed kunne spørge om 10 gange så meget. 
Vi spørger om toppen af isbjerget, og måske gemmer der sig en kæmpe mængde, som vi ikke ser. 
Det der slog hovedet på sømmet var et møde fredag den 18. november faciliteret af Hedensted kommune. På mødet deltog repræsentanter fra tre nystiftede ambaer, hvor vi var det ene, samt advokater fra Miljø og Energi og repræsentanter fra kommunens afdeling Klima og Miljø. 
På mødet slog advokaten fast, at vi som amba ikke overholdt gældende udbudsregler, ved kun at entrere med GP. 
Hele opstarten af dette projekt har jo været bagvendt eftersom GP henvendte sig til os og derved opstartede projektet. 
Normalt hvis man skal have bygget et hus, vil man søge tilbud fra flere forskellige byggefirmaer. Når man bygger så store installationer, hvor kommunen skal stille garanti for økonomien, så skal udbudsreglerne selvsagt overholdes. 
Vi som bestyrelse vil stå til ansvar for dette overfor Konkurrencestyrelsen og vil efter advokatens skøn stå til en større bødestraf, hvis projektet blev gennemført som hidtil beskrevet. 

Derfor er vi her i dag. 

 • Konsekvensen i forhold til bindende aftaler med Stouby Fællesvarme a.m.b.a.
 • De bindende tilmeldinger, er lavet med ambaet, og ikke til Green Project. Tilmeldingerne bortfalder.
 • Stouby Fællesvarme – hvad nu?
Er vi sat tilbage? 
Ja, det er vi. Der er rift om håndværkere til gravearbejde og materialer. Daugårds projekt er eksempelvis udsat i et år. 
I fællesskab med Rårup og Åle Fællesvarme ansøger vi om midler til at få foretaget en ny screening, der skal fortælle os, om det er rentabelt at etablere en form for fællesvarme i Stouby. 
Der er hidtil lavet to screeninger. En sagde nej, det er ikke rentabelt. En anden sagde måske. 
Der skal laves en ny screening, som vi føler, at vi kan stole på. I den screening vil vi have undersøgt eksempelvis termonet, der kan laves som klynger af jordvarme rundt omkring i byen. 
Det er ikke sandsynligt, at Hedensted Kommune vil godkende et projekt, der er rent lånefinansieret. Der vil skulle være en form for indskud fra de enkelte husstande. 
Hedensted Fjernvarme vil gerne hjælpe os, men de ser ikke at det er sandsynligt, at der kan laves løsning, der samfundsøkonomisk er rentabel. Hvis vi finder en løsning vil de gerne give os teknisk rådgivning og sørge for drift af et fremtidigt anlæg. 

 • Eventuelle spørgsmål til bestyrelsen
Spørgsmål fra salen: Tak til bestyrelsen for at have truffet denne beslutning på byens vegne. 
Spørgsmål: Ny screening. løber vi ikke bare ind i de samme Karl Smart’er igen? Vi er er en lille by. 
Svar: Screeningen skal laves af et firma, der ikke har økonomiske interesser i et eventuelt projekt. 
Spørgsmål: vil vi entrere med advokaterne fra Miljø og Energi til screeningen?
Svar: Vi vil få hjælp fra kommunen og Hedensted Fjernvarme
Spørgsmål: Er termonet også fjernvarme? Er det en løsning?
Svar: Fællesvarme. Det skal screeningen vise os. Hedensted Fjernvarme vil gerne hjælpe os, og de kan også hjælpe os videre til andre rådgivere. 
Spørgsmål: Hvad med biogas?
Svar: Det er noget, som vi kan se på. 
Spørgsmål: Den screening, der er lavet, er den noget som er taget ud af luften? eller Green Project har opfundet?
Svar: Vi har bedt om dokumentation for screeningerne af Stouby og omkringliggende områder, og det fik vi ikke. 
Spørgsmål: hvad er geografien i de nye screeninger?
Svar: Stouby og Hyrup og gerne mere. Hvis løsningen bliver termonet, vil det åbne for flere muligheder, da der kan laves små, lokale klynger. 
Bjørn: Jeg fornemmer, at der er interesse for at vi arbejder videre med fællesvarme i Stouby. Applaus fra salen. 
Spørgsmål: hvad er tidshorisonten for screening?
Svar: Så hurtigt som muligt, men vi skal sammen med de andre byer
Spørgsmål: Information på Facebook – kan vi få noget på hjemmesiden?
Svar: Vi arbejder mod at etablere en hjemmeside, men vi skal have økonomi til det. Vi søger kommunen om midler til arbejdet. 
Svar fra Helene: Det kan få en plads på Stouby.nu
Spørgsmål: kommer der et krav om penge fra Green Project?
Svar: Det regner vi ikke med. Green Projekt har udtalt, at de er klar over, at der ikke er nogle penge at komme efter i Stouby Fællesvarme. 
Ole Lyse: Tak for indsatsen til bestyrelsen. Applaus fra salen. 
 • Eventuelt.
 • Afslutning af infomøde.
Scroll to Top